Algemene voorwaarden en

Huisregels

De Plaatselijke Commissie van de kerk van Beets (PCBeets) heet u van harte welkom en vraagt u rekening te houden met onderstaande huisregels en algemene voorwaarden:

Het is zonder nadrukkelijke toestemming van de PCBeets niet toegestaan om:

  • kaarsen te branden in de Oude Raadzaal;
  • in het schip van de kerk ander kaarslicht te gebruiken dan datgene dat afkomstig is van de kaarsen in de kroonluchters;
  • andere kaarsen te gebruiken dan die door de Plaatselijke Commissie worden verstrekt;
   het orgel te bespelen;
  • apparatuur in werking te stellen of anderszins te bedienen waartoe de gebruiker niet bevoegd is;
   meubilair te verplaatsen of op een andere wijze te gebruiken dan waarvoor dit is bestemd;
  • de vloer te behandelen met schoonmaakmiddelen (de zerken zijn van een soort kalksteen, arduin en mogen alleen met lauw water worden gereinigd);
  • spijkers, schroeven, Duck tape of punaises in/op de muren/plafonds aan te brengen;
  • geluidsoverlast te veroorzaken.

Bovendien verwachten wij van u, dat u de ruimte (bij huur) op het overeengekomen tijdstip achterlaat zoals u ‘m aantrof, namelijk schoon en geordend. Indien geconstateerd wordt dat de ruimte niet schoon is zullen de schoonmaakkosten op u verhaald worden. Bij overschrijding van de afgesproken tijd zal de op dat moment geldende huurprijs met de extra tijd worden doorberekend door verhuurder en binnen 2 weken worden voldaan door de huurder.

 

Eigendom kerk

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen en door u meegebrachte zaken. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen hiervan.

 

Aansprakelijkheid

  • Iedere bezoeker is aansprakelijk voor alle schade en indirecte schade die hij/zij veroorzaakt.
  • De kerk niet aansprakelijk voor het zoekraken van door bezoekers meegebrachte zaken als ook niet voor schade die bezoekers lijden ten gevolge van gedragingen ten opzicht van elkaar.

Gedrag en ongewenste intimiteiten

  • Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van de overige bezoekers.
  • Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna -bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval kan ook in de toekomst de toegang ontzegd worden.

Calamiteiten

Bij calamiteiten dient u te allen tijde de instructies van de op dat moment aanwezige bestuursleden en/of verantwoordelijke huurder op te volgen.

 

Klachten

Wanneer u klachten hebt van welke aard dan ook, kunt u deze mondeling of schriftelijk bij het bestuur melden.

 

Klachten

Wanneer u klachten hebt van welke aard dan ook, kunt u deze mondeling of schriftelijk bij het bestuur melden.

 

Deurbeleidregels

Overlast, Alcohol & Drugs

  • Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, of deze verhandelen, wordt de toegang geweigerd.
  • Het is verboden om in de kerk te roken en/of drugs te gebruiken.

Recht van weigeren

  • Indien het binnen te druk is (in verband met de geldende brandweervoorschriften) of indien op grond van een speciaal uitnodigingsbeleid te grote drukte wordt verwacht, behouden we ons het recht voor u de toegang te weigeren.
  • Personen die, indien dit van toepassing is, geen entreegeld willen betalen worden geweigerd.
  • Bij overtreding van de huisregels kan een medewerker u daarop aanspreken.
  • Bij agressief gedrag en/of wanneer u de aanwijzingen van de medewerker niet opvolgt kan de medewerker u verzoeken het gebouw te verlaten en eventueel de politie inschakelen.
  • Als u een verboden voorwerp bij u draagt, zal u gevraagd worden dit af te geven. U krijgt dan een afgiftebewijs.
  • Bij uw vertrek krijgt u het voorwerp weer terug.
  • Als u het voorwerp niet af wilt geven, mag u niet naar binnen.

 

Catering

  • In principe betrekt een huurder koffie/thee, drank enz. van de PCBeets; prijsopgave op aanvraag.
  • Het inschakelen van een cateraar kan uitsluitend in overleg met de PCBeets.

 

Bij gebruik van de kerk bevestigt de gebruiker/huurder bekend te zijn met deze huisregels en algemene voorwaarden en bevestigt hij de daaruit voortvloeiende verplichtingen en consequenties, in de ruimste zin genomen, stipt te zullen naleven.